Regulamin i zasady działania

I. Warunki przyjęcia do KZP

 

1. Złożenie deklaracji członkowskiej.

2. Wpłata wpisowego w wysokości 1% wynagrodzenia.

3. Zadeklarowanie wysokości składki ( minimum 2 % wynagrodzenia)

II. Warunki przyznania pożyczki

 

 1. Pożyczki udziela się na maksymalnie 50 rat.

 2. Pożyczki udziela się w wysokości:

  1. 3  krotności posiadanego wkładu , maksymalnie 20.000zł.

  2. 2 krotności posiadanego wkładu (przy wkładzie większym niż 10.000zł), maksymalnie 70.000zł.

  3. emeryci i renciści mogą otrzymać pożyczkę  w wysokości 2 krotności posiadanego wkładu, maksymalnie 6.000zł.

 3. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu, warunkiem udzielenia pożyczki jest zobowiązanie się co najmniej 2 poręczycieli. Poręczyciel może jednocześnie poręczać maksymalnie 3 pożyczki w KZP.

 4. Poręczycielem może być osoba, wykonująca pracę zarobkową u pracodawcy, jeżeli:

 1. świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

 2. umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka KZP,

 3. stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany,

 4. nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

 1. Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki.

 2. Podpisanie umowy pożyczki.

 3. Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są do 20-tego dnia każdego miesiąca.

 4. Wypłata przyznanej pożyczki dokonywana jest do 5 dnia kolejnego miesiąca.

 

III. Rezygnacja z członkostwa KZP UJ

 1. Złożenie wniosku o rezygnację z członkostwa do 20 dnia każdego miesiąca.

 2. Wypłata wkładu dokonywana jst do 5 dnia kolejnego miesiąca.