Zakres działalności

Zgodnie z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego do zakresu działania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej należą wszelkie sprawy związane z członkostwem oraz udzielaniem pożyczek.
 
W szczególności do zadań Kasy należy:
 1. przyjmowanie deklaracji o przyjęcie w poczet członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wniosków o skreślenie z listy członków, wniosków o przyznanie pożyczki oraz innej korespondencji kierowanej do zarządu Kasy;
 2. sporządzanie list pożyczkobiorców;
 3. terminowe sporządzanie list potrąceń wkładów miesięcznych i rat pożyczek oraz przekazywanie ich do Centrum Spraw Osobowych;
 4. organizowanie wypłat pożyczek udzielonych członkom Kasy:
  a) przygotowywanie indywidualnych przelewów
  b) dokonywanie wypłat pożyczek nie przelanych na konta;
 5. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowo-finansowej, w tym kartotek analitycznych, sporządzanie przelewów, not księgowych, bilansu, itp.
 6. prowadzenie komputerowej bazy danych pożyczek udzielonych i pobranych przez członków Kasy, oraz innych zmian
 7. czuwanie nad regularnym spłacaniem zobowiązań wobec Kasy przez jej członków; wnioskowanie w sprawach windykacji należności; przygotowywanie dokumentacji w przypadku kierowania sprawy na drogę sądową
 8. przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 9. bieżące informowanie zarządu o stanie finansowym Kasy.